Dýchejme čistý vzduch!


Víte, že ovzduší na Hlučínsku patří k nejvíce znečištěným v celé České republice?

Víte, že během několika let musíte vyměnit Váš starý kotel za nový?

Víte, že stát prostřednictvím kraje podporuje výměnu starých kotlů za nové?

Chcete vědět víc?

Kdo a kde nejvíc znečišťuje ovzduší?


Emise z malých spalovacích zdrojů v domácnostech mají velký podíl na celkových emisích PM10 (cca 40 %) a benzo(a)pyrenu (až 90 %) a velký dopad na kvalitu ovzduší a tím na zdraví obyvatel.

Na Hlučínsku jsou dlouhodobě překračovány emisní limity!

Až 80% zastaralých spalovacích zařízení nesplňuje zákonem stanovené emisní parametry a právní předpisy a umožňuje tak spalování například odpadu nebo nevhodných paliv. Dlouhodobě klesá využívání zemního plynu k vytápění.

Povinnosti plynoucí ze současné legislativy

2014 - emisní požadavky na umístění nových kotlů na trh = jen 3. a vyšší emisní třída
2016 - povinná kontrola technického stavu a provozu ze strany odborně způsobilé osoby
(první povinná kontrola do konce 2016 a dále každé 2 roky)
kontrola domácností – novela zákona aktuálně v MPŘ
2018 - emisní požadavky na umístění nových kotlů na trh = jen 4. a vyšší emisní třída
2022 - zákaz provozovat kotle 1. a 2. emisní třídy

Na co je možné získat dotaci?


Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo výzvu na výměnu zastaralých kotlů v domácnostech za nové podporované nízkoemisní zdroje. O peníze z Operačního programu Životní prostředí již požádaly kraje, které je následně rozdělí mezi domácnosti. Alokace první výzvy činí 3 miliardy korun. V období 2015 - 2020 plánuje SFŽP vyhlásit celkem 3 výzvy vždy po 3 miliardách Kč a vstup je umožněn všem krajům, které o tyto prostředky projeví zájem. Cílem MŽP je výměna 80 tisíc starých kotlů s ručním přikládáním, které výrazným způsobem znečišťují ovzduší v ČR za nové nízkoemisní zdroje, včetně automatických kotlů na uhlí a dřevní pelety. Na co mohou občané v rámci dotaze získat podporu?

Nový kotel

Výměna starého kotle na tuhá paliva za nový kotel, tepelné čerpadlo nebo plynový kotel.

Topná soustava

Pořízení nové topné soustavy nebo její rekonstrukce.

Zateplení budovy

Snížení energetické náročnosti budovy. Dotace maximálně 20 000 Kč.

Služby energetického specialisty

Vypracování projektové dokumentace.

Maximální náklady

Maximální náklady, ze kterých bude hrazena dotace jsou 150 000 Kč. To znamená, že maximální možná výše dotace je 135 000 Kč.

Jaká je výše podpory?


Podpora fyzickým osobám bude poskytována formou dotace, a to s následující hranicí:

 

Pokud Váš dům nesplňuje energetickou účinnost C, je Vaší povinností před čerpáním dotace realizovat jedno z "mikro" energetických opatření. Například zateplení objektu, výměnu oken nebo jiná energetická opatření.

 

70%

Kotel výhradně na uhlí.

75%

Kombinovaný kotel (uhlí + biomasa) nebo plynový kondenzační kotel.

80%

Kotel výhradně na biomasu nebo tepelné čerpadlo.+ 5 % navýšení v případě realizace v obci, která byla Střednědobou strategií (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR označena jako prioritní území

+ 5 % navýšení z vlastních prostředků Moravskoslezského kraje (v případě schválení v ZK).

+ navýšení v případě, že příslušná obec, na jejímž území dojde k výměně zdroje vytápění, schválila navýšení podpory o další procenta nebo pevnou částku.

Varianta 1. – 70 % + 10 % způsobilých výdajů (kotel na uhlí) = 120 000,- Kč

Varianta 2. – 75 % + 10 % způsobilých výdajů (kombinovaný kotel, plynový kondenzační kotel) = 127 500,- Kč

Varianta 3. – 80 % + 10 % způsobilých výdajů (tepelné čerpadlo, kotel pouze na biomasu) = 135 000,- Kč

Podpora bude vyplacena formou ex-post platby, tj. po předložení dokladů o úhradě všech způsobilých výdajů příjemcem podpory v rámci závěrečného vyúčtování dotace.

Další možnosti navýšení

Kde mohu o dotaci požádat a konzultovat své dotazy?


Na krajském úřadě poté, co vyhlásí výzvy pro občany.
Aktuální informace naleznete na webových stránkách Moravskoslezského kraje.
Předběžný termín zveřejnění formuláře je v polovině prosince. Žádosti začne kraj přijímat na začátku ledna.
Pro zodpovídání dotazů složí tato mailová adresa: kotliky@sfzp.cz nebo „kotlíková linka“: 595 622 355
Koordinátorku MSK pro Opavsko je Mgr. Lucie Hochmanová, 595 622 994, lucie.hochmanova@msk.cz, kotliky@msk.cz.

Co musím k žádosti povinně doložit?


Formulář žádosti nebude složitý. Bude však obsahovat několik příloh, které žadatelé budou muset doložit. Jsou to tyto.

Vyplněnou žádost

o poskytnutí dotace.
Formuláře budou k dispozici na krajském úřadě.

PENB

Průkaz energetické náročnosti budovy.

Fotodokumentaci

stávajícího kotle včetně napojení na otopnou soustavu a komín.

Prohlášení

o funkčnosti kotle a používaném palivu.

Písemný souhlas

vlastníků nebo spoluvlastníků nemovitosti, pokud je jich více.

Další přílohy

definované krajským úřadem.

Často kladené dotazy


Kdo může žádat o výměnu kotle?

Oprávněným žadatel je fyzická osoba, která má ve vlastnictví rodinný dům určený pro bydlení nebo bytový dům o maximálním počtu 3 bytových jednotek. Tento dům musí být vytápěn kotlem na tuhá paliva s ručním přikládáním. Žadateli mohou být i společní majitelé takového objektu, například manželé, v takovém případě žádost podává jeden z nich a druhý z manželů musí dát písemný souhlas s podáním žádosti a nákupem nové kotle.

Co je to průkaz PENB?

Průkaz PENB je průkaz energetické náročnosti budovy – zpracovaný dle vyhlášky č. 78/2013 Sb.,o energetické náročnosti budovy. Prostřednictvím PENB musí být prokázáno splněni požadavku na klasifikační třídu energetické náročnosti budovy „C“ – úsporná pro ukazatel celkově dodané energie nebo celkově primární neobnovitelné energie anebo průměrného součinitele prostupu tepla. Je povinnou přílohou žádosti. Tento průkaz lze nahradit Rozhodnutím o poskytnuti dotace nebo žádostí z programu Nová zelená úsporám prokazující realizaci (v případě žádosti i budoucí) opatřeni vedoucích ke sníženi energetické náročnosti budovy.

Průkaz PENB nemám zpracovaný a dům jsem nezateploval ani nemám podanou žádost na zateplení domu, popřípadě průkaz PENB mám zpracovaný, ale nesplňuji klasifikační třídu "C", mohu v tomto případě podat žádost o dotaci?

Ano, ale bude potřeba provést některé z doporučených „mikroenergetických opatření“, které je definované ve výzvě č. 16. Posouzení vhodnosti mikroenrgetického opatření musí provést energetický specialista. Návrh tohoto opatření energetický specialista napíše do žádosti, uvede číslo své autorizace včetně podpisu a razítka. Max. výše podpory na provedení opatření je 20.000,- a tato částka je započítána do celkových uznatelných nákladů Poskytovat doporučení k provádění mikroenergetických opatření mohou energetiční specialisté se zaměřením na „Energetická certifikace budov“. MŽP definují tyto proveditelné mikroenergetické opatření:


> Zateplení střechy nebo půdních prostor
> Zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy
> Dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda apod.)
> Oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády – eliminace tepelných mostů
> Oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního (např. zádveří)
> Dílčí výměna oken
> Výměna vstupních a balkonových dveří
> Instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří
> Výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla

Kde najdu seznam zpracovatelů PENB, nebo seznam energetických specialistů?

Seznam zpracovatelů PENB a energetických zpracovatelů je zveřejněný na internetových stránkách ministerstva průmyslu a obchodu v sekci energetika a suroviny Seznam energetických specialistů

Jakmile podám žádost o dotaci, od kdy budou náklady na investici uznatelné?

Časovou způsobilost výdajů fyzických osob stanovuje kraj ve své projektové žádosti, nemůže však za způsobilé uznat výdaje uskutečněné před datem vyhlášení 1.výzvy ve specifickém cíli 2.1.“ (tedy 15.7.2015).

Lze s pomocí dotací vyměnit starý automatický kotel na uhlí 2. nebo 3. třídy za nový automatický kotel, který splňuje parametry Ekodesignu a 5. třídy?

NE, toto nelze.

Lze s pomocí dotací vyměnit starý kotel na dřevo (na výrobním štítku kotle je uvedeno palivo dřevo) 2. nebo 3. třídy za nový automatický kotel, který splňuje parametry Ekodesignu a předepsané palivo uhlí?

NE. V tomto případě lze instalovat jen kotel na biomasu jak s automatickým přikládáním, nebo s ručním přikládáním, který splňuje směrnici Evropského parlamentu o Ekodesignu.

Bude zveřejněný seznam podporovaných zařízení, ze kterého si budu moci vybrat automatický kotel?

Seznam podpořených kotlů vytváří SFŽP a tento seznam bude dostupný jednotlivým krajům. Jakmile bude zveřejněn, umístíme zde odkaz.

Bude se dotace vztahovat i na výměnu kamen, které nejsou napojeny na topnou soustavu za nový kotel?

NE. Dotace je určena na výměnu starého kotle, který je napojený na topnou soustavu.

Termíny seminářů pro občany Hlučínska


Souhrné informace ke stažení


Projekt "Dýchejme čistý vzduch!" je realizovaný ve spolupráci Sdružení obcí Hlučínska a neziskové organizace Natura Opava a je spolufinancován Moravskoslezským krajem v rámci programu Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje pro rok 2015.